Dużo nas dzieli ale jeszcze więcej łączy!!!


Zaplanowany na lata 2017-2019 projekt o nazwie „Don’t forget what really matters!” miał na celu rozwijanie świadomości uczniów w zakresie dyskryminacji i kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym: promowanie niedyskryminacyjnych nawyków w codziennym życiu uczniów oraz krytycznego myślenia wobec stereotypów, budowanie postawy akceptacji i chęci dla włączania osób z różnych środowisk kulturowych, w tym imigrantów i uchodźców, rozwój umiejętności językowych, rozwijanie świadomości i wiedzy o innych kulturach, językach, religiach, tradycji i zwyczajach każdej z 6 szkół partnerskich.

Nasza ideą było , aby nasi uczniowie mogli szanować inne perspektywy, inne kultury, mniejszości, mieć prawdziwy kontakt z dziećmi i wspólnotami z innych krajów, byli świadomymi i aktywnymi obywatelami Europy dbającymi o jej środowisko https://www.facebook.com/dontforgetwhatreallymatters/