Innowacyjne metody pracy z uczniem gwarancja sukcesu!


Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju jasno wyznaczyli cele realizowanego projektu Erasmus+  tak, aby przyczyniły się one do modernizacji, podniesienia jakości kształcenia i europejskiego wymiaru szkoły. Potrzeby rozwojowe stawiają edukatorów  przed ciągłymi wyzwaniami, dlatego też mobilności zagraniczne przyczyniają się w ogromnym stopniu do rozwoju zawodowego naszych pracowników. Nasze priorytety to:

  1. Dążenie do sprawnego komunikowania się w języku obcym.
  2. Wykorzystanie wiedzy nauczycieli z innych krajów w zakresie stworzenia optymalnych warunków pracy oraz indywidualizacji nauczania.
  3. Stosowanie najnowszych metod, technik i narzędzi, unowocześnienie placówki w zakresie wykorzystania ICT.
  4. Zwiększenie motywacji, zaangażowania, kreatywności i aktywności uczniów. Otwartość horyzontów, światopoglądów i postawa tolerancji.
  5. Poszerzenie kompetencji w zakresie rozwiązywania konfliktów i umiejętności społecznych, zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.