Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad


Dobiegła końca realizacja projektu „Nasz przedszkolny mały świat jest bezpieczny i bez wad”.  Założeniem projektu było odbycie kursu językowego i metodyczno-językowego przez nauczycieli. Szkolenia odbywały się szkołach językowych na terenie Polski i Włoch.  Wszyscy „mobilni” nauczyciele wrócili zadowoleni ze swoich postępów w nauce. Dodatkowo, szkolenie za granicą umożliwiło  poznanie kultury, tradycji i historii odwiedzanego państwa w różnorodnych formach. Zdobyte doświadczenie przyczyniło się do wzmocnienia profilu zawodowego nauczycieli oraz otwartości na inne kultury i narody. Główny nacisk położono na dążenie do innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych, poszerzenia oferty edukacyjnej oraz podejmowania działań na rzecz kształcenia i wychowania w wymiarze europejskim. Nauczyciele wykorzystują nabyte umiejętności i metodykę ćwiczeń i treningów interpersonalnych na warsztatach rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z dziećmi.