Pielęgnując tradycje uczymy się tolerancji


Projekt w swoich założeniach zachęcał młodzież do wzajemnego poznania swoich sąsiadów z zagranicy, kształtowania własnej świadomości obywatelskiej, budowy postaw solidarności wśród ludzi pochodzących z odmiennych kulturowo i językowo regionów. Udział w projekcie uzmysłowił młodzieży, że bez względu na pochodzenie każdy swoją Ojczyznę nosi w sercu, tradycję w umyśle, a sztukę w duszy. W ramach projektu odbyły się warsztaty artystyczne, językowe i patriotyczne oraz warsztaty na temat tolerancji i przełamywania stereotypów.  Zajęcia zostały wzbogacone w wieczory międzykulturowe, karaoke, ognisko, gry i zabawy integracyjne. Obok codziennych zajęć warsztatowych, każdego wieczoru był czas na ewaluację. Uwieńczeniem projektu był „Polsko-Litewski Wernisaż” z udziałem społeczności lokalnej oraz mediów, na którym młodzież zaprezentowała dorobek kulturalny swojego kraju.