Tarnowscy technicy praktykują bez granic


Cele projektu:

GŁÓWNE:

 • podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności
 • poprawa jakości i poszerzanie międzynarodowego wymiaru kształcenia i szkolenia
 • wspieranie obszaru uczenia się przez całe życie
 • poprawa uczenia się j. obcych oraz promowanie szerokiej różnorodności językowej UE
 • poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości; poszanowanie praw człowieka

SZCZEGÓŁOWE

 • pogłębienie wiedzy zawodowej i umiejętności zastosowania jej w praktyce w rzeczywistym środowisku pracy
 • zapoznanie z procesami technologicznymi i metodami pracy, z dyscypliną i organizacją pracy w firmach zagranicznych
 • wzmocnienie synergii między kształceniem zawodowym w szkole i u pracodawcy
 • kształcenie umiejętności planowania i rzetelnej realizacji zamierzeń
 • podnoszenie umiejętności porozumiewania się w j. obcym branżowym
 • kształcenie postawy otwartości, tolerancji, szacunku dla odmienności kulturowej, mentalnej
 • zwiększenie atrakcyjności i międzynarodowego wymiaru Zespołu Szkół Technicznych