Together for education


Istotą projektu jest pokazanie uczniom jak ważna jest znajomość języka angielskiego jako narzędzia komunikacji. Nauczyciele z Niemiec, Chorwacji i Polski w ramach działań projektowych stali się przewodnikami swoich uczniów w tym zakresie.