Zajęcia pozalekcyjne, to aktywność z wyboru, która daje wiarę w siebie.


Edukacja sformalizowana to wymagania, sprawdzanie, kontrolowanie i testowanie( przynajmniej w zdecydowanej większości). W takich realiach trudno nie zagubić pasji i nie stracić wiary w siebie. Jednakowe wymagania dla wszystkich i systemy egzaminacyjne nie pomagają młodym ludziom w byciu kreatywnym i poszukiwaniu własnych dróg rozwoju. Zajęcia pozalekcyjne wręcz przeciwnie, bez przymusu, sprawdzianów i sztywnych ram organizacyjnych  są prawdziwą okazją do odkrywania talentów, wyjątkowości każdego młodego człowieka i niewątpliwie przyczyniają się do nabywania pewności siebie i wiary we własne możliwości.